Sambutan Ketua

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah Nya sehingga Pengadilan Agama Krui Kabupaten Lampung Barat telah dapat menyelesaikan Website Resmi Pengadilan Agama Krui. Menyusun Website yang selalu update dan baik merupakan pekerjaan yang tidak ringan, sehingga kalau tanpa adanya kerjasama yang baik dari semua kerabat kerja Pengadilan Agama Krui sulit untuk memberikan informasi yang update, karenanya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya Website ini.
Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam Website ini disana-sini terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu guna kesempurnaan Website ini kritik dan saran sangat kami harapkan.
Demikianlah, semoga taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertai kita semua demikian juga kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja kita Amin.

KETUA PENGADILAN AGAMA KRUI,